Menu
Polecamy
2017-05-31

Zebranie Przedstawicieli

                                                                               90 LAT DZIAŁALNOŚCI !

ZARZĄD

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOWALU

ZAWIADAMIA:

     w dniu 13 czerwca 2017r. o godz. 1100

w restauracji "Podgrodzie" w Przydatkach Gołaszewskich odbędzie się

                    ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 1. wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 2. wybór komisji Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjno-Wyborczej, 
 3. stwierdzenie prawomocności obrad,
 4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
 5. uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.
 1.  Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2016 rok.
 2.  Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2016.
 3.  Informacja dotycząca realizacji wniosków i uchwał z Zebrania Przedstawicieli  oraz Zebrań Grup Członkowskich.
 4.  Omówienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Kowalu wraz z podjęciem uchwał.
 5.  Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku za 2016 rok.
 6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
 7.  Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na 2017 rok.
 8.  Informacja Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Kowalu warunków formalnych.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kowalu  za 2016 rok,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2016 rok,
 3. podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
 4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu,
 5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 6. oceny kolegialnej kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2016 rok,
 7. oceny indywidualnej następczej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu za 2016 rok,
 8. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2016 rok,
 9. zatwierdzenia zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu”,
 10. zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Kowalu na  2017 rok.
 1.  Wolne wnioski.
 2.  Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kowalu.

 

Zarząd Banku informuje, że materiały związane z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli będą udostępnione na żądanie w Centrali Banku Spółdzielczego w Kowalu przy ul. Piłsudskiego 42  w godz. 800 – 1500.