Menu
Polecamy

Historia

Bank Spółdzielczy w Kowalu powstał 8 grudnia 1927 roku. 51 członków ze 112 udziałami powołało wówczas Kasę Spółdzielczą im. Kazimierza Wielkiego z ograniczoną odpowiedzialnością.

Teren działalności   Kasy Spółdzielczej obejmował początkowo tylko gminę Kowal,
a później również gminy Śmiłowice i Kłóbkę. Zadaniem Kasy Spółdzielczej było gromadzenie wspólnymi siłami kapitału obrotowego na kredyty dla drobnych rolników i innych członków. Na kapitał obrotowy składały się udziały oraz wkłady oszczędnościowe członków.

Wybuch II wojny światowej przerwał na kilka lat działalność Kasy Spółdzielczej w Kowalu.   Dopiero 1 września 1946 r. na zebraniu organizacyjnym przywrócono ponownie działalność Kasy Spółdzielczej im. Kazimierza Wielkiego.
Na posiedzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej w dniu 30 maja 1948 roku zmieniono nazwę Kasy Spółdzielczej im. Kazimierza Wielkiego na Bank Spółdzielczy w Kowalu. W tym czasie ogólny głód kapitałów powodował szybki wzrost liczby członków banku, ponieważ zapotrzebowanie na kredyty dla rolników było wyjątkowo duże. Na Walnym Zgromadzeniu delegatów w dniu 25 czerwca 1950 roku, zgodnie z dekretem o reformie bankowej z 1948 roku, przyjęto nowy statut i zmieniono nazwę Banku Spółdzielczego w Kowalu na Gminną Kasę Spółdzielczą. Działalność w zakresie gromadzenia oszczędności była prowadzona na rzecz PKO. Od 25 listopada 1951 roku otworzono w wynajętym lokalu punkt kasowy w Baruchowie w celu szybszej i wygodniejszej obsługi rolników z gminy Kłótno.

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych, to czas realizacji Planu Sześcioletniego, był okresem niezbyt pomyślnym dla rozwoju Gminnej Kasy Spółdzielczej w Kowalu ze względu na ograniczenia samorządności spółdzielczej i stosowanie metod administracyjnych. Działalność kredytowa polegała na udzielaniu zaliczek kontrakcyjnych, nisko oprocentowanych.

W 1956 roku nastąpiły radykalne i bardzo korzystne zmiany w spółdzielczości bankowej, spowodowane zmianami w polityce rolnej państwa. Opracowano nowy statut banków spółdzielczych,  przewidywał on możliwość udzielania członkom pożyczek ze środków własnych oraz prowadzenie przez bank działalności zapomogowej dla swoich członków. Głównym celem wprowadzonych zmian statutowych było przywrócenie spółdzielczości bankowej jej spółdzielczo-samorządowego charakteru, wzmocnienie bezpośredniego zainteresowania i wpływu rolników na działalność banku.
W 1957 roku powołano w kraju Związek Spółdzielni Oszczędnościowo–Pożyczkowych i Kasa Spółdzielcza przyjęła nazwę Spółdzielni Oszczędnościowo– Pożyczkowej, w skrócie SOP. Od tego czasu datuje się bardziej dynamiczny rozwój spółdzielni. Wzrastały rozmiary gromadzonych wkładów oszczędnościowych, rosła liczba i suma udzielanych kredytów. Przyjęto również obsługę finansowo – kasową jednostek gospodarki uspołecznionej.

Okres od 1956 – 1965 roku charakteryzował się znacznym rozwojem działalności gospodarczej, kulturalno-oświatowej i wychowawczej Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Kowalu. Szeroka działalność kredytowa SOP polegała przede wszystkim na udzielaniu kredytów obrotowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z bieżącą produkcją, a więc na zakup kwalifikowanych nasion, sadzeniaków, nawozów sztucznych, wapna nawozowego, pasz, bydła, krów, a także na pokrycie kosztów mechanicznej uprawy gleby.

Rok 1975 był rokiem znamiennym, charakteryzował się istotnymi zmianami w statucie, organizacji i zadaniach SOP. Zmiany polegały na ścisłej integracji państwowego i spółdzielczego aparatu bankowego. Uchwalono nową ustawę o prawie bankowym. Z dniem 1 lipca 1975 roku powołano Bank Gospodarki Żywnościowej jako bank państwowo – spółdzielczy, w którym 54% udziałów posiadał Skarb Państwa a pozostałe 46% - banki spółdzielcze. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął funkcję po Banku Rolnym i Centralnym Związku SOP. BGŻ prowadził obsługę finansowo-kredytową państwowego i spółdzielczego rolnictwa, leśnictwa, przemysłu rolno–spożywczego, a także spełniał wobec banków spółdzielczych funkcję centralnego związku spółdzielczego. Zmieniona wówczas została również nazwa Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej na Bank Spółdzielczy w Kowalu. Bank Spółdzielczy w Kowalu przejął całość kredytowania i obsługi finansowej indywidualnego rolnictwa, rzemiosła i niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Bank Spółdzielczy w Kowalu stopniowo rozszerzał swoją działalność. Obok gromadzenia nadwyżek pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych i różnych form kredytowania, bank został uprawniony do udzielania kredytów na zakup nieruchomości rolnych w obrocie między rolnikami i Państwowym Funduszem Ziemi.

Jedną z ważniejszych form działalności społecznej Banku Spółdzielczego w Kowalu była współpraca z dziećmi i młodzieżą szkolną zorganizowana w szkolnych kasach oszczędności. SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego działały od 1960 roku a ich działalność rozwinęła się głównie w latach siedemdziesiątych.
Ocena funkcjonowania sektora banków spółdzielczych w Polsce w latach 90-tych wskazywała na konieczność jego restrukturyzacji, w szczególności ze względu na niski poziom funduszy własnych oraz rosnącą konkurencję w sferze usług bankowych.   

W 1992 roku Narodowy Bank Polski poinformował Banki Spółdzielcze, że do końca roku muszą podjąć decyzję o wyborze struktury zrzeszającej. W związku z tym Rada Banku Spółdzielczego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 1992 roku podjęła decyzję o przystąpieniu do BGŻ, ze względu na duży kapitał własny tego banku oraz dotychczasową wieloletnią współpracę.
24 czerwca 1994 roku Sejm RP uchwalił ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ w wyniku czego powołano siedem banków regionalnych. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kowalu działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 1994 roku wyraził zgodę na przystąpienie w formie akcjonariusza do Pomorsko – Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Mając na względzie rozszerzenie swojej działalności oraz zwiększenie własnych kapitałów do posiadanych już dwóch oddziałów w Baruchowie i Choceniu bank przyłączył:
  • 1 października 1996 roku Bank Spółdzielczy w Szpetalu Górnym,
  • 1 stycznia 1998 roku Bank Spółdzielczy w Konecku,
  • 29 września 1998 roku Bank Spółdzielczy w Lubieniu Kujawskim.
Ponadto dnia 26 sierpnia 1998 otwarto Punkt Kasowy w Czerniewicach.
Wynikiem tych przeobrażeń w chwili obecnej Bank Spółdzielczy w Kowalu obejmuje swoim działaniem miasto Kowal oraz gminy: Baruchowo, Choceń, Fabianki, Koneck, Kowal i Lubień Kujawski.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Bank Spółdzielczy w Kowalu zapewnił sobie trwałe miejsce na rynku usług bankowych. Znacznie poprawiła się jakość zarządzania, zwiększyły się fundusze własne banku i skala przedsiębiorstwa mierzona wielkością sumy bilansowej. Bank stał się interesującym partnerem dla swoich klientów, w tym dla samorządów lokalnych  odgrywając znaczącą rolę w rozwoju środowiska.