Menu
Polecamy
2020-04-29

Wniosek - Tarcza antykryzysowa PFR

 

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  lub
 • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

 • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

 

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Kowalu

 

 

 

Złożenie wniosku - Programu Tarczy Finasowej PFR

 

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Zapoznaj się z rozwiązaniami Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, które mogą Ci pomóc w dalszym prowadzeniu Twojej działalności.

 

Złóż wniosek online w bankowości elektronicznej SGB24/SGB24BIZNES lub KORPORACYJNE

UWAGA !!! proszę wybierać wniosek "Tarcza Finansowa dla  Mikrofirm i MŚP" z zakładki Firmowe

 

Najczęściej zadawane pytania do wypełnianych wniosków w ramach Tarczy Finansowej PFR - czytaj 

 

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po tarczy finansowej PFR czytaj  ​

 

Bezpłatne szkolenia (webinaria) dla przedsiębiorców na Temat Tarczy Finansowej PFR organizowane przez PFR Portal PPK. - terminy webinariów - do wyboru: 5,6,7,8,11,12,14 lub 15 maja. Szczegóły na stronie: https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa/

 

 

Czym jest Tarcza Finansowa PFR?

Jest programem rządowym wprowadzanym na podstawie Ustawy o SIR w celu wspar­cia mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Program zakłada, że podstawowym instrumen­tem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.

Program Tarcza Finansowa PFR kierowany jest do:

 

ikony_2-150x150.jpg

 •  mikrofirm - przedsiębiorców zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

 

ikony_-150x150.jpg

 • małych i średnich firm - przedsiębiorców zatrudniających  do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

 

Z subwencji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • odnotowują spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;
 • nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne;
 • rozliczają podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość;
 • nie prowadzą działalności wątpliwej etycznie.

Jeśli masz wątpliwości czy kwalifikujesz się do wsparcia skontaktuj się z PFR - https://pfr.pl/kontakt.html

Na jaką wysokość wsparcia finansowego możesz liczyć?

 • Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne: 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.
 • Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Na co można wykorzystać środki?

 • Na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).
 • Dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.
 • Zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Gdzie możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego?

W celu skorzystania z pomocy przedsiębiorca wypełnia krótki wniosek  online w bankowości elektronicznej  SGB24/SGB24BIZNES lub  KORPORACYJNE

Program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia.

Już wkrótce rozpocznie się przyjmowanie wniosków!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://pfr.pl/tarcza oraz w centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.