Menu
Polecamy

Generali – Mój dom

Przedmiotem ubezpieczenia może być: dom, mieszkanie lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy oraz ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesienie przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania). Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in.:  

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • ubezpieczenie porady prawnej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Możliwość wyboru spośród trzech wariantów: 

 • wariant BASIC – ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia
 • wariant STANDARD – ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe
 • wariant PREMIUM – ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe oraz ubezpieczenie Porady Prawnej w życiu prywatnym.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?
Osób fizycznych będących właścicielami domu, mieszkania, nieruchomości w budowie, garażu wolnostojącego lub budynku gospodarczego bądź budowli względnie osób fizycznych, którym przysługują do tego mienia ograniczone prawa rzeczowe tj. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Korzyści

 

 

 • ochrona mienia
 • szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
 • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia (BASIC, STANDARD, PREMIUM)
 • możliwość wznowienia ochrony na kolejny okres z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.